Biuletyn Informacji Publicznej przedszkola nr 248 w Warszawie


Przedszkole nr 248 02-107 Warszawa
ul. Dickensa 5A
02-107 Warszawa
tel: + 48 22 224 62 52
email: p248@edu.um.warszawa.pl

Status prawny lub forma prawna

Przedszkole Nr 248  jest Przedszkolem Publicznym.

Siedzibą przedszkola
jest budynek przy ul. Dickensa 5a.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie:
  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2156 późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • Statutu Przedszkola nr 248.

Przedszkole zostało utworzone 1 września 1969 roku.
Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu to:
 
Przedszkole Nr 248
02-107 Warszawa
  ul. Dickensa 5a
Nr telefonu 22 224 62 52
 

Zakres działania Przedszkola określa
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami).

Statut Przedszkola Nr 248
Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2015-16 .

 

Pokaz informacje o atrykule