Biuletyn Informacji Publicznej przedszkola nr 248 w Warszawie


Przedszkole nr 248 02-107 Warszawa
ul. Dickensa 5A
02-107 Warszawa
tel: + 48 22 224 62 52
email: p248@edu.um.warszawa.pl

Organizacja

Organizacja przedszkola

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący zgodnie z § 6 niniejszego statutu.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności
 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,
 2. ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
 4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisywaniu dziecka do przedszkola (adnotacja w karcie)

Szczegółowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określają odrębne przepisy

Przyjmowanie dzieci do przedszkola usprawnia elektroniczny system ewidencji podań i wspomagania zapisu.

System elektronicznej ewidencji podań dotyczy dzieci trzyletnich i czteroletnich, które rozpoczynają edukację przedszkolną.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie uczestniczą w zapisie elektronicznym.

Rodzice dzieci już uczęszczających zgłaszają dyrektorowi zamiar uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku szkolnym.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji:

Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie dyrektor umożliwi im zapis elektroniczny.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci :
 1. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
 2. dzieci matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,
 3. dzieci z rodzin zastępczych,
 4. dzieci z rodzin wielodzietnych

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niesprawności,

Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 dzieci

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.

W placówce łącznie są cztery oddziały dziecięce, w tym:
 1. jeden oddział dzieci 3 letnich,
 2. jeden oddział dzieci 4 letnich,
 3. jeden oddział dzieci 5 letnich,
 4. jeden oddział dzieci 6 letnich.
W przedszkolu w zależności od potrzeb środowiska lokalnego i organu prowadzącego można utworzyć dodatkowy oddział złożony z dzieci o zbliżonym wieku.
Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkole posiada
 1. cztery sale, dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV),
 2. salę gimnastyczną,
 3. gabinet metodyczno – logopedyczny z księgozbiorem,
 4. dwie szatnie dla dzieci,
 5. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 6. kuchnię z zapleczem

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Przedszkole, w miarę możliwości, zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie sal dziecięcych i ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb oraz możliwości i umiejętności, jakimi dysponują dzieci

Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” autorstwa Jadwigi Pytlarczyk

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez radę pedagogiczną i radę rodziców, uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dodatkowe zajęcia dla dzieci, takie jak :
 1. zajęcia umuzykalniające,
 2. zajęcia muzyczne,
 3. zajęcia korygujące wady postawy,
 4. zajęcia korygujące wady wymowy,
 5. zajęcia taneczne,
 6. zajęcia z nauką języka angielskiego, które odbywają się w godzinach popołudniowych

Zajęcia te prowadzone są przez instruktorów i specjalistów posiadających kwalifikacje pedagogiczne
Przedszkole, na życzenie rodziców, organizuje zajęcia katechetyczne dla dzieci 5 i 6 – cio letnich.

Pokaz informacje o atrykule