Biuletyn Informacji Publicznej przedszkola nr 248 w Warszawie


Przedszkole nr 248 02-107 Warszawa
ul. Dickensa 5A
02-107 Warszawa
tel: + 48 22 224 62 52
email: p248@edu.um.warszawa.pl

Organizacja

Organizacja przedszkola

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący zgodnie z § 10 Statutu Przedszkola nr 248.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności
 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,
 2. ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
 4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Szczegółowe zasady i kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym określają odrębne przepisy.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji M. St. Warszawa:

Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie dyrektor umożliwi im zapis elektroniczny.

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niesprawności,

Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 dzieci

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.

W placówce łącznie są cztery oddziały dziecięce, w tym:
 1. dwa oddziały dzieci 4 letnich,
 2. jeden oddział dzieci 5 letnich,
 3. jeden oddział dzieci 6 letnich.
W przedszkolu w zależności od potrzeb środowiska lokalnego i organu prowadzącego można utworzyć dodatkowy oddział złożony z dzieci o zbliżonym wieku.
Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkole posiada
 1. cztery sale, dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV),
 2. salę gimnastyczną,
 3. gabinet metodyczno – logopedyczny z księgozbiorem,
 4. dwie szatnie dla dzieci,
 5. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 6. kuchnię z zapleczem

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Przedszkole, w miarę możliwości, zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie sal dziecięcych i ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb oraz możliwości i umiejętności, jakimi dysponują dzieci.

Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez radę pedagogiczną, uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

  1. Z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 20 minut.

  2. Z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut.

   Zajęcia dodatkowe są organizowane na zasadzie powszechnej dostępności i finansowane są z budżetu przedszkola.

 

Pokaz informacje o atrykule